Utveckla kompetensen, produkterna eller tjänsterna för ditt SMF- eller midcap-företag med FoU-investering

Företag som siktar på den globala marknaden kan med Business Finlands FoU-finansiering förnya eller utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller. FoU-finansiering kan bara riktas till kostnader som orsakas av forskning och utvecklingsverksamhet.

Finansiering för forskning, utveckling eller testning

Business Finland kan finansiera SMF- eller midcapföretag som strävar efter en betydande tillväxt på exportmarknaden genom att bevilja bidrag eller lån för ambitiösa FoU-projekt, som ger företaget en internationell konkurrensfördel. Business Finlands finansiering är konkurrensutsatt och behovsprövad.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag är ett SMF-företag (under 250 anställda, omsättning högst 50 miljoner euro eller balansräkningens sista rad högst 43 miljoner euro) eller ett midcap-företag (omsättning på koncernnivå högst 300 miljoner euro), som reellt strävar efter betydande internationell tillväxt.
  • Ert företag utvecklar nya innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller, med vilka man uppnår konkurrensfördelar på den globala marknaden.
  • Ert företag vill skapa nytt kunnande, som ger er konkurrensfördelar på den globala marknaden.

Bidrag

Bidrag kan beviljas för kritiskt forskningsarbete som strävar efter att skaffa ny information för branschen och skapar förutsättningar för senare utvecklingsarbete, men som ännu inte resulterar i en färdig produkt eller tjänst.

Vi beviljar 50 procent bidrag till forskningsprojekt för små och medelstora företag. Om projektets innehåll helt och hållet är industriell forskning*, beviljar vi 60 procent bidrag av projektets totala godtagbara kostnader. För midcap-företag är stödet 40 procent för forskningsprojekt. Om projektets innehåll helt och hållet är industriell forskning*, beviljar vi 50 procent av projektets totala godtagbara kostnader.

Med den förhöjda bidragsnivån strävar vi efter att uppmuntra företagen att satsa på långsiktig forskning och göra det möjligt för dem att ta större risker i arbetets innehåll. Vi betalar bidraget i efterskott på basis av era rapporterade förverkligade kostnader.

* Ser definition till höger på sidan.

Lån

Lån är avsett för ert företags utvecklings- och testningsprojekt. Det kan i huvudsak täcka högst 50 % av ert projekts helhetskostnader. Av motiverade skäl kan lånet täcka 70 % av projektets helhetskostnader. Ert företag kan få 30 % av lånefinansieringen som beviljats för projektet i förskott i början av projektet och resten betalar vi på basis av förverkligade kostnader. Räntan för lånet är lågt, för närvarande 1,25 % och inga säkerheter krävs i allmänhet för lånet. Lånetiden är i princip sju eller tio år, varav tre eller fem år är avbetalningsfria – eller vid behov även fler. Om projektet misslyckas eller dess resultat kan inte utnyttjas i er affärsverksamhet, kan lånet delvis låta bli att uppbäras.

Vad kan man finansiera?

Projektet kan omfatta både forsknings- som utvecklingsarbete. Då bedömer Business Finland projektets innehåll som helhet med beaktande av olika typer av arbeten.

Även om projektets helhetsfinansiering, resurser och planer är i skick förutsätter beviljandet av finansiering dessutom, att utan det kan projektet inte alls genomföras eller det kan genomföras betydligt långsammare eller i en snävare omfattning. 

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Vad är industriell forskning?

Designad forskning eller kritiska studier som syftar till att skaffa nya kunskaper och färdigheter, med syftet att denna information kan användas för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller att befintliga produkter, processer eller tjänster kommer att väsentligt förbättrats. Detta gäller alla branscher eller tekniker (inklusive, men inte begränsat till, digitala industrier och teknologier, såsom superdatorer, kvantteknik, blockkedjeteknik, artificiell intelligens, cybersäkerhet, big data och molnteknik).

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.