Siirry sisältöön

Ohjeet intressiostoihin

Intressiostoilla tarkoitetaan sitä, että rahoituksen saajan ja yrityksen, jolta palveluja ostetaan, välillä on jokin intressiyhteys. Tarkista jo projektia suunnitellessasi ja kustannusarviota laatiessasi voiko projektisi sisältää ostettuja palveluita konserni- tai intressiyrityksiltä, eli intressiostoja. Myös projektin raportointi on erilainen, jos projektissa on intressiostoja. Tutustu ohjeisiin tällä sivulla ja lue tarkemmin projektiisi sovellettavista rahoitusehdoista.

Mikä on intressiyritys?

Yritykset, oikeushenkilöllisyyden muodosta riippumatta, ovat intressiyrityksiä, jos toinen yritys tai henkilö voi käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai voi vaikuttaa siihen, mistä hankinnat toteutetaan.

Intressiyrityksiksi katsotaan sellaiset yritykset, joista toisen koko osakepääomasta tai vastaavasta omasta pääomasta vähintään 20 % on välittömästi tai välillisesti toisen yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Intressiyrityksiksi katsotaan myös sellaiset yritykset, joissa samalla yksityishenkilöllä on osakepääomasta tai vastaavasta omasta pääomasta vähintään 20 % välittömästi tai välillisesti omistuksessaan tai hallinnassaan.

Business Finland katsoo välittömän tai välillisen määräysvallan syntyvän esimerkiksi seuraavilla perusteilla:

 • hallituksen jäsen/varajäsen
 • yrityksen vastuuhenkilö
 • yrityksen työntekijä
 • yrityksen rahoittaja
 • perheenjäsen: aviopuoliso tai samassa taloudessa asuva avopuoliso, oma ja puolison lapsi 
 • lähisukulainen, joksi katsotaan muun muassa: lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi sekä vastaavat puolisukulaiset.

Business Finland tarkastaa rahoituksen saajan osakkaat, omistukset, yhtymien osakkaat, vastuuhenkilöt ja palkansaajat. Lisäksi tarkastetaan yhteydet muihin yrityksiin.

Projektiseurannan tai tarkastuksen aikana tarkastetaan myös rinnakkaisten ja edellisten projektien tietoja ja mahdollisesti muiden viranomaisten myöntämien rahoitusten tietoja.

Mikä on konserniyritys?

 • Konserniyritykset ovat intressiyrityksiä, mutta niitä kohdellaan Business Finlandin rahoituksessa eri tavoin kuin muita intressiyrityksiä. Esimerkiksi de minimis -rahoituksessa ja Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksessa ostetut palvelut konsernin sisältä ovat hyväksyttäviä, mutta muilta intressiyrityksiltä eivät.
 • Konserni muodostuu, kun kirjanpitovelvollisella on laissa tarkoitettu määräysvalta kohdeyrityksessä. Tällöin määräysvaltainen yritys on emoyritys ja toinen yritys tämän tytäryritys. Emoyritystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan myös konserniyrityksiksi.
 • Kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernisuhde muodostuu myös silloin, mikäli kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa, taikka kirjanpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä.

Konserniyritysten rinnakkaishankkeet vaihtoehtona intressiostolle

Kun valmistellaan samaan konserniin kuuluvien yritysten yhteistyönä toteutettavaa T&K-hanketta, konsernin on valittava osallistuvatko sen yksiköt projektiin kukin omilla projekteillaan, vai tekeekö yksi konserniyksikkö intressiostoja muilta yksiköiltä.

Jos T&K-hankkeen tulokset aiotaan hyödyntää ensisijaisesti konsernin yhdessä yksikössä, voi olla tarkoituksenmukaista hankkia muiden yksiköiden palvelut intressiostoina. Kirjanpidossa T&K-menot näkyvät yhden konserniyksikön kirjanpidossa ja kyseinen yksikkö voi käsitellä ne poistoina.

Jos T&K-projektin tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa konsernin yksiköissä, voi konsernin emoyhtiö olla luonteva T&K-hankkeen toteuttaja. Jos konsernin ulkomailla toimiva yksikkö osallistuu hankkeeseen, sen kustannukset voidaan hyväksyä vain intressiostoina.

Jos kaksi tai useampi samaan konserniin kuuluvaa yksikköä tulevat kukin hyödyntämään T&K-hankkeen tuloksia omassa liiketoiminnassaan, voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa hanke konsernin sisäisenä Co-Innovation-yhteishankkeena. Tällöin kukin yksikkö hakee rahoituksen omaan osaprojektiinsa ja kokonaisuus kuvataan Co-Innovation-hakemuksen yhteisessä osuudessa. Kukin yksikkö kirjaa osaprojektinsa kulut omaan kirjanpitoonsa ja voi tehdä niistä poistot.

Business Finlandin rahoituksen siirto Co-Innovation-osaprojektilta toiselle konsernin sisällä ei ole mahdollista. Intressiostojen osalta rahoituksen saaja voi projektin aikana muuttaa suunnitelmaa siitä, mitä ja mistä ostetaan. Jotkin muutoksen voivat kuitenkin edellyttää Business Finlandin etukäteishyväksyntää.

Hyväksyttävät kustannukset

Miten intressiostot tilitetään?

Business Finland hyväksyy ostopalvelun konserni- ja intressiyritykseltä ilman katetta. Jotta katteettomuus voidaan todeta, konserni- ja intressiyritys tilittää Business Finlandille omat projektista aiheutuneet kustannuksensa erillisellä lomakkeella:

Y3 + Y5_intressi Konserni-/intressiyrityksen kustannusten raportointi

Loppuraportin yhteydessä konserni- ja intressiyrityksen tilittämistä kustannuksista on toimitettava erillinen, määrämuotoinen riippumattoman tilintarkastajan tarkastusraportti.

Jos konserni- tai intressiyrityksiä on useampia, jokainen yritys toimittaa oman kustannustilityksen tilintarkastusraportteineen.

Miten tiedot toimitetaan Business Finlandille?

 • Rahoituksen saaja tekee oman tilityksensä Asiointipalvelussa ja merkitsee katteettomat, maksetut ostetut palvelut kohtaan "Ostetut palvelut konsernin sisältä ja intressiyrityksiltä".
 • Rahoituksen saaja liittää omaan tilitykseensä konserni- ja intressiyritysten lomakkeilla tehdyt tilitykset liitetiedostona (esim. pdf), sekä loppuraportin yhteydessä lisäksi konserni- ja intressiyritysten tilintarkastajan tarkastusraportit.