Siirry sisältöön

Tällä hetkellä rahoitusta ei ole haettavissa.

Edellisten hakujen ohjeistus Suomen kestävän kasvun ohjelman sivulla  kohdassa päättyneet ohjelmat.

 

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Rahoitusta voivat saada kaiken kokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Saadakseen rahoitusta yrityksellä on oltava

 • halua muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi
 •  tavoitteena tehdä Suomeen kohdistuvia kiertotalousinvestointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti
 •  taloudelliset edellytykset investoinnin omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan taloudelliseen liiketoimintaan. Kannattamattoman toiminnan tukeminen ei ole perusteltua kansantalouden edun, yritystoiminnan tehokkuuden eikä toimivan kilpailun näkökulmasta.

Mihin tarkoitukseen rahoitusta voi saada?

Rahoitusta voivat saada Suomeen tehtävät investoinnit, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Investointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.

Rahoituksen kohteena voivat olla

 • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)

 • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)

 • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. investoinnit, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään vallitsevat ympäristönormit)

 • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat investoinnit innovatiiviseen laitokseen tai tuotantolinjaan muiden toimijoiden kuin tuensaajan tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

Rahoitusta ei voida myöntää, jos

 • Yritys toimii maatalouden alkutuotannon tai kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla (ml. kala- ja vesiviljelytuotteiden jatkojalostus ja kauppa).
 • Yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
 • Yrityksellä on verovelkaa, josta ei ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.
 • Yrityksellä on merkittäviä maksuhäiriöitä.
 • Yrityksellä on velkaa ulosotossa, josta ei ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.
 • Yrityksellä on aiempien Tekes-/Business Finland -lainojen velvoitteita rästissä.
 • Yrityksellä ei ole jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä,
 • Yritys on ollut 31.12.2019 vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttävässä tilanteessa. Rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa 31.12.2019, mutta joista tuli vaikeuksissa olevia yrityksiä 1.1.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana.

Investointiavustuksen myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista, jos avustusta on mahdollista saada jo jostakin muusta tukiohjelmasta. Esimerkiksi energian säästöön tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat energiatuen piiriin ja ravinteiden kierrätykseen liittyvät hankkeet voivat hakea rahoitusta ELY:n ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. 

Rahoitusta voidaan myöntää ainoastaan yrityksille, jotka toimivat Manner-Suomen alueella.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitusta voidaan myöntää investointiin, jolla yritys ylittää toiminnassa sovellettavat unionin normit tai alan nykyisen teknisen kehitystason. Tukikelpoiset kustannukset määritetään tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin. Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu:

 1. koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
 2. aineettomien oikeuksien hankinnasta
 3. rakennuksen, rakennelman- tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta tai niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista
 4. tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista tai verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
 5. investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta

Rahoitusta EI voi käyttää:

 • investointeihin, jotka on aloitettu ennen hakemuksen jättämistä
 • kustannuksiin, jotka syntyvät investoinnin suunnittelusta ja hakemuksen laatimisesta ennen hakemuksen jättämistä
 • investointeihin, jotka eivät paranna ympäristönsuojelun tasoa (verrattuna unionin normeihin, mikäli sellaiset olemassa) tai jotka eivät ylitä alan teknistä kehitystasoa
 • jos investointi toteutetaan sen varmistamiseksi, että yritys noudattaa jo hyväksyttyjä unionin normeja tai normeja, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan. (Poikkeuksena uuden kuljetuskaluston hankinta/jälkiasennukset, jos hankinta on tehty ennen normien voimaantulopäivää)
 • muihin jätteen hyödyntämistoimiin kuin kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön
 • investointeihin, joilla lisätään pelkästään kierrätettävien materiaalien kysyntää ilman, että lisätään myös materiaalien keruuta
 • pakollisiin, unionin lainsäädännön velvoittamiin tai tavanomaisiin liiketoiminnan kustannuksiin

Rahoituksen määrä ja yrityksen oma rahoitus

Rahoitus myönnetään avustuksena. Sen taso määritellään tapauskohtaisesti asiakkaalta saatavien vertailulaskelmien perusteella, elleivät unionin normit tai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisusta aiheutuvat lisäkustannukset ole yksilöitävissä erilleen kokonaisinvestointikustannuksista.

Enimmäistukitasot ylimääräisiin investointikustannuksiin:

 • pk-yritykset 45 %
 • suuret yritykset (ml. midcap) 35 %

Myönnetty yksittäinen avustus saa olla enintään 15 miljoonaa euroa yhden yrityksen ja hankkeen osalta.

 • Maksetaan investointiprojektin toteutuneita kustannuksia vastaan väli- ja loppuraporttien sekä -tilitysten perusteella.
 • Ei makseta ennakkoa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 1 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.

Hyväksyttävät kustannukset

Projektille voidaan hyväksyä kustannuksia ajalta, jolloin kyseisiä välineitä ja palveluita käytetään hankkeessa ja ne liittyvät välittömästi investointihankkeeseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • palkkakustannukset
 • henkilösivukustannukset
 • ulkopuolelta ostettavat palvelut
 • aineet ja tarvikkeet
 • laiteostot

Hankkeen loppuraportin yhteydessä toimitettavasta tilintarkastajan raportista aiheutuvat kustannukset voidaan myös hyväksyä ostettuihin palveluihin.

Vain kohtuulliset ja hankkeen kannalta tarpeelliset kustannukset ovat hyväksyttäviä.

Jos investointihanke rahoitetaan leasingilla, osamaksulla tai vastaavalla tavalla, voidaan hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat kustannukset. Käyttöleasingkustannuksia ei hyväksytä, vaan omaisuuden tulee siirtyä rahoitusleasingkauden päättyessä tuen saajan omaisuudeksi.

Jos avustuksensaaja on arvonlisäverovelvollinen, kustannuksiin liittyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole esimerkiksi tuen saajan yleiskustannukset ja matkakustannukset, myynnin ja markkinoinnin kustannukset, tavanomaisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset, pankki- ja rahoituskulut tai sopimusten laatimisesta aiheutuneet kustannukset.

Maksetaan investointiprojektin toteutuneita kustannuksia vastaan väli- ja loppuraporttien sekä -tilitysten perusteella.

Kiertotalous

Kiertotalous on toimintatapa, jolla tähdätään kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun. Materiaalikierrot ovat kiertotalouden keskiössä, sillä niihin liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia ja toisaalta merkittävää liiketoimintaa eri sektoreilla.

Kiertotalouden keskeinen tavoite on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Tehokkuus paranee ja arvo lisääntyy, kun materiaalit ja tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pitkäikäisiksi ja uudelleen käytettäviksi ja niihin voidaan liittää palveluita.

Kiertotalouden tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen sopeutuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille. Vihreä kasvu voi muodostua kokonaan uudenlaisesta liiketoiminnasta ja synnyttää uusia yrityksiä, mutta mahdollisuuksia on myös perinteisessä energia- ja resurssi-intensiivisessä teollisuudessamme.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asioinnissa olevalla hakemuksella Kiertotalouden investointiavustus.. Linkki asiointipalveluun oikealla.

Rahoitushakemuksessa on esitettävä, millaisesta normien ylittävästä ratkaisusta on kyse. Selvityksestä on käytävä ilmi, mitkä Euroopan unionin normit esitettävä investointi ylittää ja mikä olisi kapasiteetiltaan vastaava unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukainen ratkaisu. Asiakkaan on toimitettava hakemuksessa selvitys hankkeen kiertotalous-, ilmasto-, innovaatio- ja ympäristövaikutuksista. Lisäksi pitää kertoa, mitä tehdään siinä tapauksessa, että rahoitusta ei myönnettäisi. Lisäksi hakemuksessa on kuvattava, miten investointi vaikuttaa investoijan liiketoimintaan ja työpaikkojen määrään sekä millaisia välillisiä vaikutuksia muiden liiketoimintaan investoinnilla mahdollisesti on.

Rahoitushakemukseen liitettävässä pakollisessa projektisuunnitelmassa on esitettävä vertailulaskelmat haettavan investoinnin ja vertailuinvestoinnin kustannuksista tukikelpoisen osan määrittelyä varten, elleivät ylimääräisen, tukikelpoisen osan kustannukset ole yksilöitävissä erilleen kokonaisinvestoinnista

Projektisuunnitelmassa on myös esitettävä investoinnin kannattavuuslaskelma sekä haettavalle investoinnille (ilman tukea ja tuen kanssa) että tarvittaessa unionin normien mukaisen tai alan teknisen kehitystason mukaiselle vertailukelpoiselle investoinnille.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Lisätietoja

Asiantuntija

Kati Oikarinen

040 822 1182
Kenelle tämä rahoituspalvelu sopii?

Hakijan taloudellinen tilanne

Rahoituksen määrä ja kesto

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoituksen hakeminen ja raportointi