Förbered kommersialisering och utveckling av din forskningsresultat till en ny affärsverksamhet

Research to Business-finansieringen är avsedd för offentliga forskningsorganisationer, där forskningsgrupper och forskare vill bygga en ny affärsverksamhet av sin forskning och kommersialisera produktidéer som föds ur forskningen.

Research to Business-finansiering

Med hjälp av Research to Business-finansieringen kan den offentliga forskningsorganisationen förbereda kommersialisering av en forskningsdriven produktidé och utföra tillämpad forskning som stöder kommersialiseringen. Huvudmålet med projektet är förberedning av kommersialiseringen. Forskaren kan samtidigt utöka sitt eget kommersialiseringskunnande.

Finansiering beviljas för forskningsorganisationen, inte för en enskild forskare eller grupp av forskare. Som forskningsorganisation räknas en organisation, vars huvuduppgift är att oberoende utföra grundforskning, industriell forskning eller experimentellt utvecklande (till exempel högskolor och forskningsinstitut).

Research to Business
  • Vi kan finansiera 70 % av projektets godkända helhetskostnader, de slutliga 30 % finansierar forskningsorganisationen själv.
  • Vanligtvis varierar storleken på Research to Business-projekten mellan 300 000 ja 700 000 euro.
  • Research to Business-projektens varaktighet är 1–2 år.
  • Finansieringsansökningar ordnas två gånger om året, på våren och hösten.

Research to Business-tjänsten erbjuder förutom finansiering dessutom nätverksmöjligheter som stöder förberedning av kommersialiseringen tillsammans med finansiärer och andra team som har fått Research to Business-finansiering. Sådana är bland annat den en gång om årets ordnade Science Startup Day-händelsen samt DealFlow-tjänsten.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Se utlysning sida för mer detaljerad information

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.