Företags- och forskningssamarbete som skapar ny internationell affärsverksamhet

Inom Co-Innovation-samprojekt genomförs forskningsprojekt inom forskningsorganisationer och FoU-projekt inom företag parallellt i nära samarbete.

Samprojekten främjar högklassig forskning och understöder finska företag att få fram ny affärsverksamhet och internationell tillväxt samt att bygga konkurrenskraftiga ekosystem.

Co-Innovation-finansiering

Deltagarna i ett Co-Innovation-samprojekt utvecklar tillsammans ny information och innovationer som kan skapa betydande ny affärsverksamhet för de medverkande företagen. Samprojektets parter bör ha ett gemensamt mål, ett behov av att genomföra projektet tillsammans samt en plan för hur det gemensamma målet ska uppnås.

Finansieringen stärker forskningsorganisationens kunnande och påskyndar utnyttjandet av forskningsdata i företagens FoU-verksamhet och i utvecklingen av nya exportprodukter. Det gemensamma Co-Innovation-samprojektet stärker både inhemska och internationella nätverk.

Som Co-Innovation-samprojekt finansieras projekt som genomgått Co-Creation-skedet samt samprojekt som beretts utan det.

Co-Innovation-samprojekt kan som minst utgöras av två företag tillsammans. Om en eller flera forskningsorganisationer deltar i projektet ska också minst tre företag ha ett forsknings- och utvecklingsprojekt, av vilka minst två har ansökt om finansiering för sitt forsknings- och utvecklingsprojekt hos Business Finland, och företagens projekt kan finansieras.Vanligen är en lämplig storlek på konsortiet större än detta. De företag som deltar i konsortiet och som inte har ett eget FoU-projekt kan fungera som t.ex. finansiärer av forskningen eller satsa t.ex. genom att bjuda data, programvara, material eller utrustning.

De totala kostnaderna för forsknings- och företagsprojekten ska stå i ett balanserat förhållande till Co-Innovation-samprojektet. Ju mer tillämpad forskningen är, desto större är andelen företagsprojekt.

När det gäller gemensamma högriskprojekt som är inriktade på framtiden kan forskningens andel vara större. Ingen enskild del av ett projekt kan överstiga 70 procent av kostnaderna för samprojektet. Den sammanlagda kostnaden för forskningsprojekten får inte heller överstiga 70 procent.

Business Finlands finansiering är konkurrensutsatt finansiering. Vid bedömningen beaktas andra finansieringsansökningar och de indirekta effekterna av samprojektet.

Resultaten av det offentliga forskningsprojektet måste kunna utnyttjas i stor utsträckning även utanför Co-Innovation-konsortiet.

Vad krävs av ett Co-Innovation-samprojekt?
 • Samprojektet bidrar betydligt till att öka företagens internationella konkurrenskraft och till att förnya de stora företag som ingår i konsortiet.
 • Den nya exportpotential som skapas av samprojektets resultat är betydande i förhållande till företagens forsknings- och FoU-insatser som behövs.
 • Samprojektet har ambitiösa gemensamma mål och konsortiets deltagare har tillräcklig kompetens och resurser för att uppnå målen.
 • Forskningen och de lösningar som produceras med hjälp av den har nyhetsvärde, marknadspotential, trovärdiga kommersialiseringsplaner samt samhällseffekter.
 • Forskningsprojektet har en högkvalitativ plan för distribuering av resultaten.

Ändringar i finansieringen av Co-Innovationer 2023

Finansieringen av Co-Innovation-samprojekten har ändrats på följande sätt:

 • Exportpotentialen av Co-innnovation-projekt i förhållande till nödvändig finansiering från Business Finland uppskattas från företagens FoU-projekt och forskningsfinansiering beaktas inte.
 • De totala kostnaderna för forsknings- och affärsprojekt ska vara i balans i det gemensamma Co-Innovation-projektet. Ju mer användbar forskning är, desto större andel affärsprojekt. Andelen forskning kan bli större i Co-Innovations gemensamma projekt med högt ställda tekniska och affärsmässiga långsiktiga mål och resultaten är tänkta att användas bredare än det deltagande företagskonsortiet. Kommersialiseringen av resultat innebär dock vanligtvis fortfarande en hel del risker.
 • Den individuella andelen av något projekt får inte vara mer än 70 % av kostnaderna för det gemensamma projektet. De sammanlagda totalkostnaderna för forskningsprojekten kan inte heller överstiga 70 %.
 • Företagskonsortier kan också vara SMF-fokuserade. Konsortiet och samarbetsnätverket ska dock vara trovärdigt för att nå de ambitiösa målen som satts upp för det gemensamma projektet och det gemensamma projektet ska ha en betydande inverkan på de deltagande företagens internationella tillväxt och förnyelsen av storföretagen.
 • Vid bedömningen av effektiviteten av det gemensamma Co-Innovation-projektet beaktas konsortiets samarbetsplan och planen för spridning av forskningsresultat utanför konsortiet mer än tidigare.
 • Mängden och kvaliteten på det internationella samarbetet påverkar finansieringsnivån för forskningsprojektet. Finansieringsnivån för ett forskningsprojekt med nära internationellt samarbete är 80 %.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.