Siirry sisältöön
Uutinen 08.01.2024

Muutoksia moniin rahoituspalveluihimme

Business Finland uudistaa rahoituspalveluitaan entistä paremmin pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevaksi. Muutokset kohdistuvat seuraaviin rahoituspalveluihin: Innovaatioseteli, Nuoret innovatiiviset yritykset, Tempo, Exhibition Explorer, Energiatuki, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Kasvumoottoreiden orkestrointi sekä Materiaalikatselmus. Muutoksia on tullut myös tutkimus- ja kehitysrahoituksen rahoitustasoihin sekä de minimis -rahoitusehtoihin.

– Uudistamme rahoituspalvelujamme siten, että ne kannustavat yrityksiä entistä pitkäjänteisempään tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja luovat edellytyksiä kestävälle kansainväliselle kilpailuedulle. Taustalla on Business Finlandin myöntövaltuuden kohdentaminen valtion talousarviossa nimenomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin, sanoo johtaja Timo Metsä-Tokila Business Finlandista.

Innovaatiosetelin muutoksissa on otettu lisäksi huomioon rahoituspalvelusta v. 2022 tehdyn arvioinnin suositukset.

Innovaatioseteli

Kohderyhmäksi rajataan alle 5-vuotiaat pienet yritykset, myös käyttökohteet muuttuvat ja yritykseltä edellytetään omarahoitusosuutta. Palveluntarjoajan osaamiselle ja kokemukselle tulee vaatimuksia.

Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluja tuote- tai palveluidean kehittämiseksi.

Innovaatiosetelin haku sulkeutui 8.10.2023. Vuonna 2023 jätetyt hakemukset arvioidaan hakemushetken rahoituslinjausten perusteella. Seteliä voi hakea 24.1.2024 alkaen uusilla ehdoilla.

Uudistettu Innovaatioseteli on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea.

Setelin käyttökohteita on täsmennetty siten, että rahoitus kannustaa yrityksiä t&k-toimintaan. Uudistetut käyttökohteet ovat:

  • tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen
  • teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi
  • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut.

Uudistetussa setelissä avustuksen määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500 euroa. Omarahoitusosuus on 25 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Palveluntarjoajan voi edelleen valita vapaasti, mutta rahoituksen myöntämisen edellytys on, että palveluntarjoajalla on riittävää osaamista ja kokemusta prototyyppien kehittämisestä, teollisoikeuksien suojaamisesta ja/tai innovaatiotoimintaan liittyvistä mittaus- ja testauspalveluista.

Lue tarkemmin Innovaatiosetelin sivulta.

Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)

Kolmannen jakson rahoitusmuoto on muuttunut lainan sijaan avustukseksi.

NIY-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali. Rahoituksen avulla yritys voi panostaa kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen ja lisäksi vahvistaa tiimiään, kehittää liiketoimintamalliaan ja kasvustrategiaansa sekä tähdätä uusille markkinoille.

Rahoituspalvelu on uudistunut 1.1.2024. Uusitussa muodossa rahoitus on kokonaan avustusta aiemman avustus-laina-yhdistelmän sijaan. Samalla myönnettävä rahoitusmäärä muuttuu niin, että yritykselle voidaan myöntää avustusta enintään 1 miljoonaa euroa, joka jaksotetaan kolmeen päätökseen (1. jakso 250.000 e, 2. jakso 250.000 e ja 3. jakso 500.000 e). Jaksolta toiselle eteneminen arvioidaan aina yrityksen edistymisen ja päättyneelle jaksolle asetettujen tavoitteiden toteuman perusteella.

Rahoituspalvelun muutoksella parannetaan nuorten innovatiivisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa nopeasti.

Ennen 1.1.2024 NIY-ohjelmaan valituille yrityksille rahoitusmalli on kahden avustusjakson ja yhden lainajakson mukainen.

Lue tarkemmin NIY-sivulta.

Tempo

Uutena edellytyksenä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden suunnitelma. Rahoitusta voi hakea jälleen 26.3.2024 alkaen.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla.

Rahoituspalvelua uudistetaan siten, että yritykseltä edellytetään realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä. Toimenpiteillä idea on määrä viedä käytäntöön, mikäli Tempon tulokset siihen rohkaisevat.

Tempon haku suljettiin 8.10.2023. Haku avautuu uudelleen 26.3.2024.

Vuonna 2023 jätetyt hakemukset arvioidaan hakemushetken rahoituslinjausten perusteella.

Lue tarkemmin Tempo-sivulta.

Exhibition Explorer

Mikäli lausuntokierroksella oleva asetuksen muutos astuu voimaan, rahoitus muuttuu siten, että sitä voi käyttää vain yhteen messutapahtumaan vuodessa, hyväksyttäviin kustannuksiin tulee uusia rajoituksia ja tukitaso muuttuu samaksi erikokoisille yrityksille.

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä.

Mikäli lausuntokierroksella oleva asetuksen muutos astuu voimaan, rahoitusta uudistetaan siten, että rahoitusta myönnetään yksittäiselle yritykselle enintään yhteen messutapahtumaan kalenterivuoden aikana. Uutena vaatimuksena on myös, että yrityksellä on oltava vähintään kahden henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi. Lisäksi rahtikustannukset ja messuvalmennus eivät enää ole hyväksyttäviä kustannuksia. Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista, mikä koskee pk-yritysten lisäksi myös midcap-yrityksiä.

Exhibition Explorer -hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Rahoituspäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä aikaisintaan helmikuussa, jolloin uuden valtioneuvoston asetuksen yritysten yhteishankkeista ennakoidaan tulevan voimaan.

Tietoa päivitetään Exhibition Explorer -sivulle.

Energiatuki

Rahoituskriteerejä kiristetään.

Energiatukivaltuuden määrään on vuoden 2024 talousarvion perusteella tulossa merkittävä pudotus, mikä johtaa rahoituskriteerien kiristämiseen. Vuoden 2024 rahoituskriteereistä sekä hakemuspalvelun avaamisesta tiedotetaan lisää helmikuun aikana. Lue 19.2.2024 julkaistu uutinen.

Tietoa päivitetään Energiatuen sivulle.

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Muutoksia rahoituksen käyttökohteisiin.

Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitus on suunnattu hankintalain mukaisille hankintayksiköille, kuten kunnille, virastoille ja muille hankintalain alaisuudessa oleville julkisomisteisille toimijoille. Rahoituksella on tarkoitus kehittää innovatiivisia ratkaisuja palveluiden ja toiminnan uudistamiseksi.

Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituskriteereihin on tehty päivityksiä, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2024 alussa. Nyt rahoitettavan projektin kokonaiskustannuksista vähintään 80 % tulee koostua tutkimus- ja kehitystyön kustannuksista. T&k-työn sisältö projektissa arvioidaan projektikohtaisesti.

Poikkeuksen kriteerien päivitykseen voivat tehdä erilliset rahoitushaut ja -kampanjat, joiden kriteerit määritellään hakukohtaisesti.

Lue tarkemmin innovatiiviset julkiset hankinnat -sivulta.

Kasvumoottorin orkestrointirahoitus

Haku suljetaan toistaiseksi uusilta hakemuksilta.

Business Finlandin myöntövaltuutta kohdennetaan valtion talousarviossa tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin. Tämän vuoksi uusien kasvumoottorin orkestrointiprojektien rahoittaminen lopetetaan toistaiseksi. Rahoituksen viimeinen hakupäivä on 29.1.2024.

Jo rahoitettujen orkestrointiprojektien projektisuunnitelmiin sisältyviä jatkovaiheita voidaan harkinnan mukaan rahoittaa, mikäli ne ovat edenneet tavoitteidensa mukaisesti. Näitä jatkorahoituksia haetaan projektimuutoksella.

Lue tarkemmin kasvumoottoreiden orkestrointi -sivulta.

Materiaalikatselmusrahoitus

Rahoitus lopetetaan, viimeinen hakupäivä 29.1.

Business Finlandin myöntövaltuutta kohdennetaan valtion talousarviossa tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin. Tämän vuoksi materiaalikatselmuksiin tarkoitettu rahoitus on päätetty lopettaa toistaiseksi. Materiaalikatselmusrahoituksen viimeinen hakupäivä on 29.1.2024.

Materiaalikatselmusten rahoitus siirtyi Business Finlandille vuoden 2020 alussa. Samassa yhteydessä toimintaa päivitettiin Motiva Oy:n ja Business Finlandin yhteistyönä. Motivan osuutta materiaalikatselmusten toteuttamisesta on jo leikattu aiemmin ja Business Finlandin rahoituspalvelun jatkaminen edellyttäisi merkittävää jatkokehittämistä. Nämä resurssit on päätetty kohdentaa t&k-toiminnan edistämiseen, sillä mittavan rahoituspalvelujoukon tarjoamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon kuluu myös merkittävästi toimintamenoresursseja.

Business Finland kannustaa asiakkaitaan edistämään materiaalitehokkuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä jatkossakin yhteistyössä materiaali- ja hävikkikatselmointiin perehtyneiden ammattilaisten kanssa.

Kaikki de minimis -ehtoiset rahoituspalvelut

Muutoksia seurantajakson laskentaan, maksimisummaan ja raportointiin.

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus. Uuden, vuoden 2024 alussa voimaan astuneen, de minimis -asetuksen myötä rahoituksen hakijan on ilmoitettava sen kanssa samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt de minimis -tuet hakemuksen jättämishetkeä edeltävän kolmen vuoden ajalta. Business Finlandin tuki ei yhdessä muiden de minimis -tukien kanssa saa ylittää 300 000 euroa minkään kolmen vuoden jakson aikana.

Kaikkia de minimis -pohjaisia rahoituspalveluja koskevia ehtoja on täydennetty siten, että rahoitetun projektin tuloksia raportoidessaan rahoituksen saajan on pystyttävä osoittamaan, miten projektisuunnitelmaa on toteutettu ja mitä toimenpiteiden tuloksena on syntynyt.

Lue tarkemmin de minimis -tuesta.

Muutoksia t&k-projektien rahoitustasoihin

Lisäkannustin teollisen tutkimuksen projekteille.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus -rahoituspalvelussa otetaan käyttöön korotettu avustustaso tutkimusprojekteissa, joiden sisältö on kokonaan teollista tutkimusta. Projektit voivat olla yritysten yhteisprojekteja tai yhden yrityksen projekteja. Kun projekti on kokonaan teollista tutkimusta, on avustusrahoitus pk-yrityksille 60 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (kun se muissa tutkimusprojekteissa on 50 %) ja midcap- sekä muille suurille yrityksille 50 % (kun se muissa tutkimusprojekteissa on 40 %).

Korotetulla avustustasolla kannustetaan yrityksiä pitkäjänteiseen t&k-työhön ja mahdollistetaan suuremman riskin ottaminen tutkimusvaiheessa.

Lue tarkemmin
t&k-rahoituksesta pk- ja midcap-yrityksille
t&k-rahoituksesta suurille yrityksille

Market Explorer ja Into-rahoituspalveluihin ei muutoksia

Haut avautuvat uudelleen 26.3.2024.

Markkinatiedon hankkimiseen tarkoitettu Market Explorer ja innovaatio-osaamisen kasvattamiseen tarkoitettu Into-rahoituspalvelu sulkeutuivat 8.10.2023 hakemusruuhkan vuoksi. Näihin palveluihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Haut avautuvat uudelleen 26.3.2024. 

Uutista päivitetty:

  • Energiatukea koskeva uutinen lisätty 19.2.2024
  • Team Finland Talks -tapahtumatallenne lisätty 21.2.2024
  • Tieto Tempon, Market Explorerin ja Inton uudelleen avautumisesta 26.3. lisätty 13.3.2024
Tervetuloa kuulemaan lisää 24.1.2024 klo 10.00–11.15!
  • Team Finland Talks: Mitä uutta 2024 tuo kansainvälistyville yrityksille
    Tapahtumassa saat hyvän perehdytyksen rahoituspalveluihin.

Tapahtuman tallenne ja esitysmateriaali: Team Finland Talks: Mitä uutta 2024 tuo kansainvälistyville yrityksille